Privacyverklaring

Privacy Statement Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren

Dit is het privacy statement van Dierfysiotherapie Nanda van Velzen met volledige rechtsbevoegdheid. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24463381 en is gevestigd aan Oosteinde 41 te Moordrecht. In dit document wordt uitgelegd hoe Dierfysiotherapie Nanda van Velzen omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Dierfysiotherapie Nanda van Velzen de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Dierfysiotherapie Nanda van Velzen, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Dierfysiotherapie Nanda van Velzen, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Dierfysiotherapie Nanda van Velzen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Dierfysiotherapie Nanda van Velzen verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Dierfysiotherapie Nanda van Velzen worden persoonsgegevens verwerkt. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen verwerkt uitsluitend gegevens die Dierfysiotherapie Nanda van Velzen noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Dierfysiotherapie Nanda van Velzen bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.nanda-dierfysiotherapie.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Dierfysiotherapie Nanda van Velzen biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Dierfysiotherapie Nanda van Velzen verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Gegevens worden in elk geval vijf jaar bewaard door de dierfysiotherapiepraktijk. Gegevens die voor de belastingdienst nodig zijn worden gedurende zeven jaar bewaard.

Verwerking door derden

Dierfysiotherapie Nanda van Velzen deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Waarnemers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Dierenartsen/dierenfysiotherapeuten, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Dierfysiotherapie Nanda van Velzen neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Dierfysiotherapie Nanda van Velzen voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Dierfysiotherapie Nanda van Velzen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Dierfysiotherapie Nanda van Velzen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Dierfysiotherapie Nanda van Velzen over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Dierfysiotherapie Nanda van Velzen met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via www.nanda-dierfysiotherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Dierfysiotherapie Nanda van Velzen u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Dierfysiotherapie Nanda van Velzen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Dierfysiotherapie Nanda van Velzen kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 01-06-2022.

Hoe gezond is uw dier? Maak een afspraak!